Premi Turing

El Premi Turing és considerat per molts com el Premi Nobel de la Informàtica.

Guardonats

Any Nom Motiu
1966 Alan Perlis Per la seva influència en les àrees de tècniques de programació avançades i construcció de compiladors.
1967 Maurice V. Wilkes Pel disseny i construcció d'EDSAC, el primer ordinador de programa emmagatzemament en memòria interna.
1968 Richard Hamming Per la seva feina en mètodes numèrics, sistemes de codificació automàtics, i pel desenvolupament de codis de detecció i correcció d'errors.
1969 Marvin Minsky Per les seves aportacions a intel·ligència artificial.
1970 JH Wilkinson Per les seves investigacions en anàlisi numèrica per facilitar l'ús de computadors digitals d'alta velocitat.