Introducció

Cassandra és una de les bases de dades NoSQL més utilitzades.

Single

1.- Crea un volum amb nom cassandra.

$ docker volume create --driver local cassandra
$ sleep 10s

2.- Executa un nou contenidor amb la base de dades Cassandra. La imatge ha de ser cassandra:3.1 i ha d’utilitzar el volum cassandra per montar el directori /var/lib/cassandra/data

$ docker run -d --volume cassandra:/var/lib/cassandra/data --name cassandra cassandra:3.1

3.- Executa un nou contenidor amb la imatge cassandra:3.1 que executi un client que es connecti a la base de dades cassandra.

docker run -it --rm --link cassandra:cassandra_client cassandra:3.1 cqlsh cassandra

4.- Crea un keyspace amb el nom alumne.

create keyspace david
  with replication = {
 'class' : 'SimpleStrategy',
 'replication_factor': 1
};

5.- Fes un select del keyspace

select *
from system_schema.keyspaces
where keyspace_name = 'david';

Cluster

1.- Crea un contenidor temporal per copiar el fitxer de configuració.

$ docker run --rm -d --name tmp cassandra:4.1

TODO Google Docs