PowerShell Gallery Version

Introducció

Box és una mòdul de PowerShell que et permet gestionar màquines virtuals, i que forma part de la Galeria de PowerShell: Gallery - Box

Si no saps que és PowerShell en aquest enllaç trobarás tota la informació: Powershell.

Obre una sessió de PowerShell.

Habilita l'execució d'scripts remots:

> Set-ExecutionPolicy Remote -Scope CurrentUser

Instal.la el mòdul:

> Install-Module Box -scope CurrentUser -SkipPublisherCheck

Per actualitzar el mòdul:

> Update-Module Box

Azure

Pots crear màquines a Azure tal com s'explica a Cloud - Azure.

Azure és una opció interessant quan es fa una activiat que necessitauna màquina al núvol amb una IP pública o en un centre de dades en una regió remota.

Si no t'has registrat com estudiant segueix els passos que s'indiquen a Azure - Estudiant.

Crear una màquina virtual:

> New-Azure nl

Un cop creada et pots connectar a la màquina virtual:

> Connect-Azure nl

Recorda d'eliminar la màquina quan ja no et faci falta:

> Remove-Azure nl

Al crear una màquina pots escollir el centre de dades on vols crear la màquina.

Crea una màquina a Estats Units:

> New-Azure us -Location westus

Tambè pots escollir el tamany de la màquina: 1, 2 o 4 cpus.

El límit és que només pots tenir "4" cpus per Location.

Intenta crear una màquina de 4 CPUs a westus i verifica que et dona error.

> New-Azure us-big -Location westus -Size 4
...
Error: Code=QuotaExceeded; Message=Operation could not be completed as it results in exceeding approved standardBSFamily Cores quota. Additional details - Deployment Model: Resource Manager, Location: westus, Current Limit: 4, Current Usage: 1, Additional Required: 4, (Minimum) New Limit Required: 5.

Elimina la màquina us i crea la màquina us-big.

També has de tenir en compte que les màquines petites no estan disponibles en tots els centre de dades.

Per exmple, al Japó et donarà error:

> New-Azure jp -Location japanwest
...
Error: Code=SkuNotAvailable; Message=The requested VM size for resource 'Following SKUs have failed for Capacity Restrictions: Standard_B1s' is currently not available in location 'japanwest'.

Code

Visual Studio Code és un editor de codi que pot treballar amb una màquina remota enlloc de la máquina anfitriona.

No cal que tinguis instal.lat el VSCode, ni ssh ni git, ni que tinguis permisos d'administrador; tot s'instal.la automàticament en l'espai d'usuari

> Start-Code

Si vols treballar desde el navegador:

> Start-Code -Browser

IsardVDI

Virtualbox

Encara no funciona!

De moment fes servir l'antiga versió box.exe la pots trobar a box.xtec.dev.

Arrenca una màquina virutal amb l'opció -New perquè crear una de nova, i obre un terminal remot:

> Start-Box box-1 -New
> Connect-Box box-1

La primera vegada que arrenques una màquina virtual ubuntu ha d'inciar la configuració de snapd per primera vegada i necessita entropia del host i internet (pot tardar bastant).

Totes les màquines estan connectades entre elles mitjançant una xarxa privada:

> Start-Box box-2 -New
> Start-Box box-3 -New

Les màquines virtuals tenen un usuari box amb privilegis de superusuari (pot fer sudo) i la contrasenya és password