Introducció

Crea una carpeta on estaran les dades:

$ mkdir data

Crea un contenidor postgres:

$ docker run --rm -d --name db -p 5432:5432 -v $PWD/data:/var/lib/postgresql/data -e POSTGRES_PASSWORD postgres:16

Obre un terminal interactiu executant un client psql:

$ docker exec -it postgres psql -U postgres

Amb l'ordre \l pots veure les bases de dades que té per defecte el gestor de base de dades:

$ \l
                        List of databases
  Name  | Owner  | Encoding | Collate  |  Ctype  | ICU Locale | Locale Provider |  Access privileges  
-----------+----------+----------+------------+------------+------------+-----------------+-----------------------
 postgres | postgres | UTF8   | en_US.utf8 | en_US.utf8 |      | libc      | 
 template0 | postgres | UTF8   | en_US.utf8 | en_US.utf8 |      | libc      | =c/postgres     +
      |     |     |      |      |      |         | postgres=CTc/postgres
 template1 | postgres | UTF8   | en_US.utf8 | en_US.utf8 |      | libc      | =c/postgres     +
      |     |     |      |      |      |         | postgres=CTc/postgres
(3 rows)

Crea una base de dades test:

postgres=# create database test;
CREATE DATABASE

Et pots connectar a la base de dades test:

postgres=# \c test 
You are now connected to database "test" as user "postgres".
test=> 

Amb \q pots acabar la sessió:

test=# \q
$

Referencias