Introducció

Un sistema d’informació és una abstracció de la realitat en que només està representat aquelles constructes que tenen utilitat en el sistema que estem dissenyant.

Hospital

A l’hospital de Sant Socors hi visiten metges (que es caracteritzen per un codi, nom i cognoms, i una especialitat), que atenen pacients (que tenen un codi, nom i cognoms), els quals tenen malalties (que codifiquem amb un nombre i que tenen un nom tècnic i un nom comú).

Entitats

El disseny d’un sistema d’informació segueix un metodologia concreta per dissenyar un graf dirigit acíclic (DAG).

1.- El primer que hem de fer és crear una abstracció d’aquelles entitats que tenen sentit per si soles:

classDiagram
direction LR

class Malaltia {
 # codi
 nom_tecnic
 nom_comu
}
class Metge {
 # codi
 especialitat
}
class Pacient {
 # codi
 nom
 cognoms
}

2.- A banda de seleccionar les entitats hem de valora si hi ha alguna relació de generalització o especialització entre elles.

Si l’hospital també presta atenció sanitària al seus propis metges, llavor un metge també pot ser pacient. Al dissenyar tenim dos opcions: que un metge pot ser pacient, o que tots els metges també són pacients.

La segona opció és la més senzilla, i és la que escollim:

classDiagram
direction LR

class Malaltia {
 # codi
 nom_tecnic
 nom_comu
}
class Metge {
 especialitat
}
Metge --|> Pacient
class Pacient {
 # codi
 nom
 cognoms
}

3.- A continuaciṕ hem de crear una abstracció d’aquelles entitats que relacionen les entitats anteriors:

classDiagram
direction LR

class Malaltia {
 # codi
 nom_tecnic
 nom_comu
}
class Metge {
 especialitat
}
Metge --|> Pacient
class Pacient {
 # codi
 nom
 cognoms
}

3.- A continuaciṕ hem de crear una abstracció d’aquelles entitats que relacionen les entitats anteriors:

classDiagram
direction LR

class Malaltia {
 # codi
 nom_tecnic
 nom_comu
}
class Metge {
 especialitat
}
Metge --|> Pacient
class Pacient {
 # codi
 nom
 cognoms
}
class Assignació {
 data
}

Assignació --> Metge
Assignació --> Pacient

class Diagnostic {
 data
}

Diagnostic --> Pacient
Diagnostic --> Malaltia

Taules

UML és un estàndard de representació de constructes, i per representar sistemes d’informació fem servir diagrames de classes.

En UML hi ha una relació directa entre el model i la base de dades:

 1. Cada classe és una taula
 2. Cada associació és una clau forana

En aquest exemple tindriem una base de dades hospital amb tot un seguit de taules:

create database hospital;

create table pacient (codi string primary key, nom string, cognoms string);

create table metge (especialitat string) inherits (pacient);

create table assignació (
 metge string references metge(codi),
 pacient string references pacient(codi),
 data date,
 primary key (metge,pacient,data)
);

...

TODO Seguir importació Google Docs

create table product (
  product_id int primary key generated always as identity,
  name text not null unique
);

create table product_price (
	product_id int references product,
	since date default CURRENT_DATE,
	price numeric(6,2) check (price > 0),
	primary key (product_id, since)
);

create table "order" (
  order_id int primary key generated always as identity,
  date date not null default CURRENT_DATE,
  comment text
);

create table order_item (
  order_id int references "order" on delete cascade,
  product_id int references product,
  quantity int check (quantity > 0),
  primary key(order_id, product_id)
);

Identity column. Constraint GENERATED AS IDENTITY allows you to automatically assign a unique number to a column.

Default. A column can be assigned a default value. When a new row is created and no values are specified for some of the columns, those columns will be filled with their respective default values.

Constraints

Primary Key. A primary key is a column or a group of columns used to identify a row uniquely in a table.

Foreign Key. A foreign key is a column or a group of columns in a table that reference the primary key of another table.

Not-Null. If a column has a NOT NULL constraint, any attempt to insert or update NULL in the column will result in an error.

Unique. A UNIQUE constraint makes sure that values stored in a column or a group of columns are unique across rows in a table.

Check. A CHECK constraint allows you to specify if values in a column must meet a specific requirement.

Views

A view is a named query that provides another way to present data in the database tables. A view is defined based on one or more tables which are known as base tables.

 • Managing PostgreSQL views – introduce you to the concept of the view and show you how to create, modify, and remove PostgreSQL views.

 • Drop view – learn how to drop one or more views from the database.

 • Create updatable views – give you examples of creating updatable views that allow you to issue INSERT, UPDATE, and DELETE statements to update data in the base tables through the views.

 • Materialized views – introduce you to materialized views and provide you with the steps of creating and refreshing data for materialized views.

 • Creating updatable views using the WITH CHECK OPTION clause – show you how to use the WITH CHECK OPTION clause to check the view-defining condition when you make a change to the base table through the view.

 • Create recursive views – introduce you to the recursive view and show you an example of creating a recursive view in PostgreSQL.