AVA

AVA

Crea una nou projecte test amb compatibilitat esm:

$ mkdir test && cd test
$ npm init -y esm
Wrote to /home/david/test/package.json:

{
 "name": "test",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC"
}

Pots veure que s'ha creat un fitxer package.json.

Si executem npm run test es produirà un error perqué l'script amb index test executa ... && exit 1 tal com pots veure en la definició del fitxer package.json :

$ npm run test

> test@1.0.0 test
> echo "Error: no test specified" && exit 1

Error: no test specified

A continuació instal.lem i configurem ava:

$ npm init ava

Pots veure que s'ha modificat el fitxer package.json:

$ cat package.json 
{
 "name": "test",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "module": "main.js",
 "scripts": {
  "test": "ava"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "esm": "^3.2.25"
 },
 "devDependencies": {
  "ava": "^6.1.3"
 }
}

S'ha instal.lat una dependència amb el paquet ava i s'ha modificat l'script "test" perqué executi l'ordre ava.

Quan ara executem npm run test, l'script executa ava i es produeix un error perquè avano ha pogut trobar cap test.

$ npm run test

> test@1.0.0 test
> ava


 ✘ Couldn’t find any files to test

Crea un nou fitxer en el directori arrel amb el nom test.js:

const test = require("ava");

test('foo', t => {
	t.pass();
});

test('bar', async t => {
	const bar = Promise.resolve('bar');
	t.is(await bar, 'bar');
});

Executa l'script test (que executara ava):

$ npm test

> test@1.0.0 test
> ava


 ✔ foo
 ✔ bar
 ─

 2 tests passed

Mocha