Kotlin

Kotlin és un llenguatge que es pot utilitzar en una varietat de plataformes d'aplicacions, com ara JVM (Java Virtual Machine), Android, JavaScript i Native.

Instal.la la IDE Idea.

A continucació tens un exemple senzill de Kotlin que imprimeix Hello, Kotlin! a la consola:

fun main() {
    println("Hello, Kotlin!")
}

Literals

Bàsicament tots els programes realitzen operacions sobre nombres, strings i altres valors.

Aquests valors s'anomenen literals, que vol dir que el que hi ha escrit és el que hi ha, a diferència d'una variable.

Nombres enters

Utilitzem nombres enters per comptar coses del món real.

Aquí hi ha diversos exemples de literals de nombres enters vàlids separats per comes: 0, 1, 2, 10, 11, 100.

Si un valor enter conté molts dígits, podem afegir guions baixos per dividir els dígits en blocs perquè aquest nombre sigui més llegible: per exemple, 1_000_000 és molt més fàcil de llegir que 1000000.

Podeu afegir tants guions baixos com vulgueu: 1__000_000, 1_2_3. Recordeu que els guions baixos no poden aparèixer al principi ni al final del número. Si escrius _10 o 100_, obteniu un error.

Char

Un sol caràcter pot representar un dígit, una lletra o un altre símbol.

Per escriure un sol caràcter, emboliquem un símbol entre cometes simples de la manera següent: 'A', 'B', 'C', 'x', 'y', 'z', '0', '1', '2', '9'. Els literals de caràcters poden representar lletres de l'alfabet, dígits de '0' a '9', espais en blanc (' ') o alguns altres símbols (p. ex., '$').

No confongueu els caràcters que representen números (p. ex., '9') i els mateixos números (p. ex., 9).

Un caràcter no pot incloure dos o més dígits o lletres perquè representa un sol símbol. Els dos exemples següents són incorrectes: 'abc', '543' perquè aquests literals tenen massa caràcters.

String

Els strings representen informació de text, com ara el text d'un anunci, l'adreça d'una pàgina web o l'inici de sessió a un lloc web. Una cadena és una seqüència de caràcters individuals.

Per escriure strings, envoltem els caràcters entre cometes dobles en lloc de simples. Aquests són alguns exemples vàlids: "text", "I want to learn Kotlin", "123456", "e-mail@gmail.com". Per tant, els strings poden incloure lletres, dígits, espais en blanc i altres caràcters.

Una string també pot contenir un sol caràcter, com ara "A". No ho confonguis amb el caràcter 'A', que no és una string.

Sortida estàndard

La sortida estàndard és l'operació bàsica que mostra informació en un dispositiu. No tots els programes generen aquesta sortida. Per defecte, la sortida estàndard mostra les dades a la pantalla, però és possible redirigir-les a un fitxer.

Impressió de text

Kotlin té dues funcions que envien dades a la sortida estàndard: println i print.

La funció println (print line) mostra una string seguida d'una nova línia a la pantalla.

Per exemple, el fragment de codi següent imprimeix quatre línies:

println("I")
println("know")
println("Kotlin")
println("well.")

Sortida:

I
know
Kotlin
well.

Com pots veure, totes les cadenes s'imprimeixen sense cometes dobles.

També pots imprimir una línia buida:

println("Kotlin is a modern programming language.")
println() // prints an empty line
println("It is used all over the world!")

Sortida:

Kotlin is a modern programming language.

It is used all over the world!

La funció print mostra un valor i col·loca el cursor després de .

Aquest exmemple de codi genera totes les cadenes en una sola línia:

print("I ")
print("know ")
print("Kotlin ")
print("well.")

Sortida:

I know Kotlin well.

Impressió de números i caràcters

Amb les funcions printlni print, un programa pot imprimir no només strings, sinó també números i caràcters .

Imprimim dos codis secrets:

print(108)   // prints a number
print('c')   // prints a character

print("Q")   // prints a string
println('3') // prints a character that represents a digit 

print(22)
print('E')
print(8)
println('1')

Sortida:

108cQ3
22E81

Igual que amb les cadenes, no hi ha cometes.

L' operador %

En el llenguatge de programació Kotlin, l'operador $ s'utilitza sovint en plantilles d'string per inserir els valors de variables o expressions directament en una cadena.

Inserint el valor d'una variable:

val name = "Alice"
println("Hello, $name!") // Output: Hello, Alice!

Inserint el valor d'una expressió:

val a = 5
val b = 10
println("Sum of $a and $b is ${a + b}") // Output: Sum of 5 and 10 is 15

Tingueu en compte que quan voleu inserir una expressió més complexa o accedir a les propietats de l'objecte, feu servir claus {}al voltant de l'expressió.

Així, l'operador $ de Kotlin permet la inserció còmoda i ràpida de valors variables i resultats d'expressió directament en literals de l'string.