Introducció

Arrenca una màquina virtual Linux amb Windows Subsystem for Linux.

El primer que hem de fer per crear una còpia de seguretat és comprimir un conjunt de fitxers en un sol fitxer que serà guardat en un lloc segur.

tar (empaquetar)

tar crea i manipula arxius que en realitat són col·leccions de molts altres fitxers; el programa proporciona als usuaris un mètode organitzat i sistemàtic per controlar una gran quantitat de dades. El nom "tar" prové originàriament de la frase "Tape ARchive", però els arxius no necessiten (i actualment, normalment, no) resideixen a les cintes.

Operacions i opcions bàsiques de tar

tar pot prendre una gran varietat d'arguments que especifiquen i defineixen les accions que tindrà sobre el conjunt concret de fitxers o l'arxiu.

Aquestes són les operacions més utilitzades, així com una breu descripció dels seus significats.

 • --create (o -c): Crea un nou arxiu
 • --list (o -t): Enumera el contingut d'un arxiu
 • --extract (o -x): Extreu un o més fitxers d'un arxiu
 • -r: Afegeix un arxiu al paquet
 • --delete: Esborra un arxiu del paquet

Els principals tipus d'arguments a tar cauen en una d'aquestes dues classes: operacions i opcions.

Crea dos fitxers:

$ echo "one" > one.txt
$ echo "two" > two.txt

Pots escriure la majoria de les operacions i opcions de tar en la forma llarga (mnemotècnica) en que queda clar que és el que s'està fent:

$ tar --create --verbose --file=numbers.tar one.txt two.txt
one.txt
two.txt

Pots veure que s'ha creat (--create) un fitxer numbers.tar (--file=numbers.tar) i que et mostra informació (--verbose)

$ ls -l
total 20
-rw-rw-r-- 1 isard isard 10240 de maig 29 17:55 numbers.tar
-rw-rw-r-- 1 isard isard   4 de maig 29 17:55 one.txt
-rw-rw-r-- 1 isard isard   4 de maig 29 17:55 two.txt

També pots utilitzar una sintaxis "curta" que és més ràpida d'escriure, però que no explica amb paraules que està fent:

$ rm number.tar
$ tar -c -v -f numbers.tar one.txt two.txt
...
$ ls -l | grep numbers.tar
-rw-rw-r-- 1 isard isard 10240 de maig 29 17:58 numbers.tar

Fins i tot pot ser més curt:

$ rm number.tar
$ tar -cvf numbers.tar one.txt two.txt
...
$ ls -l | grep numbers.tar
-rw-rw-r-- 1 isard isard 10240 de maig 29 18:00 numbers.tar

I ometre el - si vols (i de pas el v):

$ tar cf numbers.tar one.txt two.txt 
$ ls numbers.tar 
numbers.tar

I el resum és que per crear un arxiu només has d'utilitzar aquesta comanda perquè ja saps que volen dir les lletres c i f, i que el primer argument és el nom del fitxer on guardaras tot el que vols arxivar.

$ tar cf numbers.tar ... 

Tanta explicació per arribar a això? Si, perquè ara ja saps llegir-ho en forma llarga:

$ tar --create --file numbers.tar ...

I perquè serveix l'opció -v? Doncs per ser més "verbose" quan hi ha problemes amb més vs:

$ tar cvvf numbers.tar one.txt two.txt 
-rw-rw-r-- isard/isard    4 2024-05-29 18:24 one.txt
-rw-rw-r-- isard/isard    4 2024-05-29 18:25 two.txt

Llista d'arxius