Introducció

Ves al directori de Odoo i elimima la instal.lació de l'activitat anterior Odoo - Usuari

cd odoo
docker-compose down

Torna a instal.lar Oddo, amb les dades de Demo!

docker-compose up -d

Activa els mòduls d'empleats, (...) per tenir més taules i dades.

Docker

Per instal.lar odoo hem fet servir docker-compose.

La instal.lació d'odoo consisteix en dos contenidors, db i odoo:

$ docker-compose ps
Name       Command       State               Ports
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
db   docker-entrypoint.sh postgres  Up   5432/tcp
odoo  /entrypoint.sh odoo       Up   0.0.0.0:8200->8069/tcp,:::8200->8069/tcp, 8071/tcp, 8072/tcp

Investiga que és docker i que és docker-compose: Composició de contenidors

Contenidor odoo

Entra al contenidor odoo:

docker exec -it odoo /bin/bash

Quan arranca el contenidor es crita el fitxer entrypoint.sh.

Mira el contingut d'aquest fitxer:

$ more /entrypoint.sh

...
# set the postgres database host, port, user and password according to the environment
# and pass them as arguments to the odoo process if not present in the config file
: ${HOST:=${DB_PORT_5432_TCP_ADDR:='db'}}
: ${PORT:=${DB_PORT_5432_TCP_PORT:=5432}}
: ${USER:=${DB_ENV_POSTGRES_USER:=${POSTGRES_USER:='odoo'}}}
: ${PASSWORD:=${DB_ENV_POSTGRES_PASSWORD:=${POSTGRES_PASSWORD:='odoo'}}}
...

En aquest fitxer pots veure entre altres coses la configruació d'odoo per accedir a la base de dades.

L'ultima acció del fitxer és executar l'aplicació odoo.

Si executes which odoo pots veure que el fitxer està localitzat a /usr/bin/odoo.

Si mires el contingut del fitxer odoo pots veure que es un script en python que importa el mòdul de python odoo:

$ more more /usr/bin/odoo

#!/usr/bin/python3

# set server timezone in UTC before time module imported
__import__('os').environ['TZ'] = 'UTC'
import odoo

if __name__ == "__main__":
  odoo.cli.main()

Activitat. Mira on està el mòdul odoo.

Quan acabis surt del contenidor amb la comanda exit

Contenidor db

El contenidor db té una base de dades postgres que és la que utilitza el contenidor odoo.

Entra al contenidor db:

docker exec -it db /bin/bash

Fes servir el client de postgres per conectarte al la base de dades.

La base de dades és odoo i l'usuari és odoo:

psql -d odoo -U odoo

Amb la comanda \d pots veure el llistat de totes les relacions:

$ \d
                List of relations
 Schema |             Name             |  Type  | Owner
--------+------------------------------------------------------+----------+-------
 public | auth_totp_device                   | table  | odoo
 public | auth_totp_device_id_seq               | sequence | odoo
 public | auth_totp_wizard                   | table  | odoo
 ...

Un munt de relacions!

Anem a contar quantes taules i vistes hi ha:

select count(*) from information_schema.tables;
 count 
-------
  412
(1 row)

Com que he activat l’aplicació d’empleats tinc una taula de empleats:

\d hr_employee;
                         Table "public.hr_employee"
       Column       |      Type       | Collation | Nullable |         Default         
--------------------------------+-----------------------------+-----------+----------+-----------------------------------------
 id               | integer           |      | not null | nextval('hr_employee_id_seq'::regclass)
 resource_id          | integer           |      | not null | 
 company_id           | integer           |      | not null | 
 resource_calendar_id      | integer           |      |     | 
 ...

No està malament la taula !

Com que he carregat les dades de demostració la taula no està buida.

Anem a seleccionar tots els noms dels empleats:

select name from hr_employee;

    name    
------------------
 Mitchell Admin
 Ronnie Hart
 Anita Oliver
...
(20 rows)

Activitats

Afegir un empleat

A continuació afegeix un treballador a la taula hr_employee:

Primer hem de veure quines columnes són obligatòries:

$ select column_name, data_type, column_default from information_schema.columns where table_name = 'hr_employee' and is_nullable = 'NO';

 column_name |   data_type   |       column_default       
---------------+-------------------+-----------------------------------------
 id      | integer      | nextval('hr_employee_id_seq'::regclass)
 resource_id  | integer      | 
 company_id  | integer      | 
 employee_type | character varying | 
(4 rows)

is_nullable no és de tipus booleà, sinò un varchar(3) per compatibilitat amb la "SQL 2011 spec".

L'atribut id és la clau primària de la relació i es genera de manera automàtica.

Si mirem les claus foràneas podem veure que els atributs resource_id i company_id tenen restriccions d'integritat:

$ \d
...
  "hr_employee_company_id_fkey" FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES res_company(id) ON DELETE SET NULL
  "hr_employee_resource_id_fkey" FOREIGN KEY (resource_id) REFERENCES resource_resource(id) ON DELETE RESTRICT

Sembla que el model de dades és aquest:

classDiagram
 class res_company {
  id integer
 }
 class resource_resource {
  id integer
 }
 class hr_employee {
  id interger nextval
  employee_type character varying
 }
 hr_employee --> res_company : company_id
 hr_employee --> resource_resource : resource_id

Mira la taula res_company:

$ select id, name from res_company;

 id |  name   
----+-------------
 1 | YourCompany

Mira la taula resource_resource:

$ select id, name from resource_resource;
 id |    name    
----+------------------
 1 | Mitchell Admin
 2 | Ronnie Hart
...
(20 rows)

Sembla que les dades dades d'empleats estan en dues taules hr_employee i resource_resource!

Còpia de seguretat

Fes una còpia de seguretat de la base de dades

$ docker exec db bash -c "pg_dump -U odoo -Fc odoo > odoo.bak"
$ docker cp db:odoo.bak .
Successfully copied 2.26MB to /home/david/site/.