Introducció

Instal.lació

WordPress és conegut per la seva facilitat d'instal·lació. En la majoria de les circumstàncies, instal·lar WordPress és un procés molt senzill i triga menys de cinc minuts a completar-se.

How to install Wordpress

Instal·lar amb apt

$ apt-get -y update
   
# Install mariadb
$ apt-get install -y mariadb-server mariadb-client
$ mysql -uroot -e"CREATE DATABASE wordpress;grant all privileges on wordpress.* to 'wordpress'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';flush privileges;"
   
# Install apache
$ apt-get install -y apache2

# Wordpress
$ apt-get -y install apache2 curl ghostscript libapache2-mod-php mariadb-client php php-bcmath php-curl php-imagick php-intl php-json php-mbstring php-mysql php-xml php-zip


$ curl -sS https://wordpress.org/latest.tar.gz | sudo tar zx -C /var/www/html/ --strip-components=1
$ chown -R www-data: /var/www/html
$ rm -f /var/www/html/index.html

Instal.lar amb docker

Pots utilitzar Composició de contenidors per executar fàcilment WordPress en un entorn aïllat creat amb contenidors Docker.

Crear una carptes wp:

$ mkdir wp && cd wp

Crea un fitxer docker-compose.yml que iniciï el vostre bloc de WordPress i una instància MySQL independent amb muntatges de volum per a la persistència de les dades:

version: "3.9"
 
services:
 db:
  image: mysql:5.7
  volumes:
   - db_data:/var/lib/mysql
  restart: always
  environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: somewordpress
   MYSQL_DATABASE: wordpress
   MYSQL_USER: wordpress
   MYSQL_PASSWORD: wordpress
 
 wordpress:
  depends_on:
   - db
  image: wordpress:latest
  volumes:
   - wordpress_data:/var/www/html
  ports:
   - "8000:80"
  restart: always
  environment:
   WORDPRESS_DB_HOST: db
   WORDPRESS_DB_USER: wordpress
   WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
   WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
volumes:
 db_data: {}
 wordpress_data: {}

Els volums docker db_data i wordpress_data persisteixen les actualitzacions fetes per WordPress a la base de dades, així com els temes i els connectors instal·lats.

Ara arrenca els contenidors:

$ docker-compose up -d
Creating network "wordpress_default" with the default driver
Creating volume "wordpress_db_data" with default driver
Creating volume "wordpress_wordpress_data" with default driver
Pulling db (mysql:5.7)...
5.7: Pulling from library/mysql
...
Digest: sha256:8b4b41d530c40d77a3205c53f7ecf1026d735648d9a09777845f305953e5eff5
Status: Downloaded newer image for mysql:5.7
...

Això executa docker compose up en mode separat, extreu les imatges Docker necessàries i inicia els contenidors de wordpress i base de dades.

En aquest punt, WordPress hauria d'estar executant-se al port 8000 del vostre Docker Host, i podeu completar la "famosa instal·lació de cinc minuts" com a administrador de WordPress.

Pots obrir http://localhost:8000 en un navegador web.

Nota: El lloc de WordPress no està disponible immediatament al port 8000 perquè els contenidors encara s'estan inicialitzant i poden trigar un parell de minuts abans de la primera càrrega.

Online

Pots crear un Wordpress amb un servei online:

TasteWP.com

TasteWP ...

Wordpress.com

Crea un lloc web gratuit a https://wordpress.com/free/ utlitzant un subdomini worpress.com.

Busca l’opció gratuïta:

Torna a escollir l’opció gratuïta