Coneixements previs

Exemple: Gestió d'usuaris

<?php

use Predis\Client;
use Psr\Http\Message\ResponseInterface as Response;
use Psr\Http\Message\ServerRequestInterface as Request;
use Slim\Factory\AppFactory;
use Slim\Interfaces\RouteCollectorProxyInterface as Group;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

$app = AppFactory::create();

$app->group('/users', function (Group $group) {
  $group->get('/{id}', function (Request $request, Response $response, $args) {

    $id = $args['id']; // TODO cast to int
    $client = new Client();
    $user = $client->get($id);

    if (!isset($user)) {
      $response = $response->withStatus(404); // Not found
      // TODO return json error
    } else {
      $payload = unserialize($user);
      $response->getBody()->write($payload);
      $response = $response
        ->withHeader('Content-Type', 'application/json')
        ->withStatus(201);
    }

    return $response;
  });

  $group->get(
    '/add/{name}',
    function (Request $request, Response $response, $args) {

      $name = $args['name'];

      $id = 1;
      $user = new User($id, $name);
      $user = json_encode($user);

      $client = new Client();
      $client->set($id, $user);

      $response->getBody()->write($user);
      $response = $response
        ->withHeader('Content-Type', 'application/json')
        ->withStatus(201);

      return $response;
    }
  );
});

$app->run();

class User
{
  public int $id;
  public string $name;

  public function __construct(int $id, string $name)
  {
    $this->id = $id;
    $this->name = $name;
  }
}

Instala els recursos necessaris:

sudo docker run --name m7-redis -d redis
composer require predis/predis

Interactua amb l'aplicació:

php -S http://localhost:3000

curl -v localhost:3000/users/3

curl localhost:3000/users/add/joana
curl localhost:3000/users/1

I utiliza redis-cli per actuar directament amb Redis:

sudo docker exec -it m7-redis sh
redis-cli
get 1

JSON

JSON (JavaScript Object Notation) és un format de text sencill d’intercanvi d'objectes. Per a les persones i les màquines és fàcil de llegir i escriure. És basa en un subconjunt de l'estàndard de llenguatge de programació JavaScript ECMA-262.

JSON s'utilitza habitualment per:

 • Transmetre dades en aplicacions web des del servidor al client, de manera que es poden mostrar en una pàgina web o viceversa. Tots els frameworks javascript com Node.js, Vue.js, AngularJS, Ember.js, o React necessiten una api en el servidor web que els permeti actuar intercanviant JSON (no volen pàgines HTML).

 • Transmetre dades entre un client (pot ser un navegador o un servidor) i un servidor que ofereix serveis ("Web Service). Per exemple, si el teu servidor vol guardar objectes en Amazon S3, o vols utilitzar les APIs de Google per utilitzar els seus serveis de búsqueda, google maps, etc., hauras d'utilitzar HTTP i JSON.