Variables predefinides

PHP proporciona un gran nombre de variables predefinides a qualsevol script que executa. Tanmateix, moltes d’aquestes variables no es poden documentar completament, ja que depenen del servidor que s’executa, de la versió i configuració del servidor i d’altres factors. Algunes d’aquestes variables no estaran disponibles quan s’executa PHP.

Variable superglobals

Diverses variables predefinides en PHP són "superglobals", el que significa que estan disponibles en tots els àmbits d'un script. No cal escriure global $variable; per accedir-hi mitjançant funcions o mètodes.

Aquestes "supervariables" són arrays predefinits, i contenen variables del servidor web , l'entorn i l'entrada de l'usuari.

Variable
$GLOBALS Fa referència a totes les variables disponibles en l'àmbit global
$_SERVER Informació del servidor i de l'entorn d'execució
$_REQUEST Variables de sol·licitud HTTP
$_GET Variables HTTP GET
$_POST Variables HTTP POST
$_COOKIE Galetes HTTP
$_SESSION Variables de sessió
$_FILES Variables de càrrega de fitxers HTTP
$_ENV Variables d'entorn

ACTIVITAT (1)

Escriu un script utilitzant foreach per conèixer quina informació contè cada variable supreglobal.

ACTIVITAT (2)

Escriu un script en PHP que detecti el navegador que està utilitzant el client que ha demanat la pàgina.

Altres variables predefinides

Altres variable predefinides que no són superglobals són:

Variable
$php_errormsg El missatge d'error anterior
$http_response_header Capçaleres de resposta HTTP
$argc El nombre d'arguments passats a l'script
$argv Matriu d'arguments passats a l'script