Informàtica mèdica

NumpyNumpy és una biblioteca que ens permet gestionar matrius, tipat estàtic i realitzar càlculs científics. Moltes llibreries potents de Pyhton requereixen importar Numpy.
MatplotlibMatplotlib és una llibreria de baix nivell que serveix per dibuixar figures, funcions i tot tipus de gràfiques en imatges estàtiques. Funciona molt bé amb qualsevol estructura de dades de Python.
PandasPandas és una biblioteca que proporciona estructures de dades tabulades que gestionin grans volums de dades de forma eficient. Permet ordenar, agrupar i obtenir estadístiques fàcilment. Juntament amb altres llibreries, permet visualitzar dades amb gràfics i mapes útils i atractius.
EstadísticaEstadística descriptiva, mesures de centralització, dispersió, outliers, correlació entre variables i corbes distribució. Amb gràfics per il·lustrar tots els conceptes.
PolarsPolars és una llibreria que ofereix un rendiment superior a Pandas al tractar DataFrames de gran tamany, especialment en les consultes; en aquest apartat ho demostrarem. Prèviament, usarem el terminal de Linux o de Windows per filtrar els fitxers, que tindran tamany superiors a 5 MB d'únicament text pla.
Plotlyundefined
Bokehundefined

Ciències òmiques

Àcids nucleics i proteïnes

Àcids nucleicsundefined
Expressió gènicaL’expressió gènica és el procés mitjançant el qual la informació continguda en els gens d'una seqüència d'ADN es transcriu en RNA i, posteriorment, es tradueix en proteïnes funcionals, proporcionant una visió detallada del comportament molecular dels gens en diferents condicions i contextos biològics.
Formats de seqüènciesundefined
Entrezundefined
Proteinesundefined

Análisis de seqüències

Alineament de seqüènciesundefined
BlastBlast és l'eina principal de l'NCBI per comparar una seqüència d’ADN o proteïna amb altres seqüències de diverses bases de dades
Alineament múltiple de seqüènciesundefined