Instal.lar

Inicia una nova sessió Windows Subsystem for Linux.

A continuació crearem una nova aplicació Laravel en un directori app:

$ curl -s "https://laravel.build/web-php?with=redis&devcontainer" | bash

Si vols crear el projecte en una altra carpeta pots utilitzar una altre nom enlloc d'web-php.

La instal·lació de Sail pot trigar uns quants minuts mentre els contenidors d'aplicacions de Sail es construeixen a la màquina virtual.

Un cop creat el projecte, pots navegar al directori web-php i iniciar Laravel Sail. Laravel Sail proporciona una interfície de línia d'ordres senzilla per interactuar amb la configuració predeterminada de Docker de Laravel:

$ cd web-php
$ ./vendor/bin/sail up

Un cop s'hagin iniciat els contenidors Docker de l'aplicació, hauríeu d'executar les migracions de la base de dades de l'aplicació :

./vendor/bin/sail artisan migrate

Ja pots accedir a l'aplicació desde un navegador a l'adreça http://localhost .

Dev Container

Sail

Referències