Introducció

Un mòdul és una unitat que agrupa un conjunt de cmdlets, proveïdors, funcions, variables, etc.

Per defecte Powershell incorpora un conjunt de mòduls que estan a les carpetes C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules i C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules, tal com pots veure a continuació:

> Get-Module -ListAvailable

  Directory: C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules


ModuleType Version  Name                ExportedCommands
---------- -------  ----                ----------------
Script   1.0.1   Microsoft.PowerShell.Operation.V... {Get-OperationValidation, Invoke-OperationValidation}
...

 Directory: C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules


ModuleType Version  Name                ExportedCommands
---------- -------  ----                ----------------
Manifest  1.0.0.0  AppBackgroundTask          {Disable-AppBackgroundTaskDiagnosticLog, Enable-AppBackgroundTaskDiagnost...
...

De manera predeterminada els mòduls instal.lats es carreguen de manera automàtica el primer cop que executes una ordre desde un mòdul.

Instal.lar un mòdul publicat

Si vols pots instal.lar mòduls nous que estan publicats en un repositori registrat, com és la [Galeria de PowerShell]((https://www.powershellgallery.com/).

Hem d'instal.lar l'última versió del proveïdor de paquets NuGet:

> Install-PackageProvider -Name Nuget -Force                         
Name              Version     Source      Summary
----              -------     ------      -------
nuget             2.8.5.208    https://onege... NuGet provider for the OneGet meta-packag...

PowerShellGet

El mòdulo PowerShellGet s'inclou amb PowerShell 5.0 i versions posteriors, i proporcionen cmdlets per buscar, instal.lar i publicar mòduls de PowerShell en un repositori registrat.

> Get-Module -ListAvailable PowerShellGet


  Directory: C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules


ModuleType Version  Name                ExportedCommands
---------- -------  ----                ----------------
Script   1.0.0.1  PowerShellGet            {Install-Module, Find-Module, Save-Module, Update-Module...}

El mòdul PowerShellGet proporciona la funció Module-Install que permet instal.lar mòduls nous:

> Get-Command Install-Module

CommandType   Name                        Version  Source
-----------   ----                        -------  ------
Function    Install-Module                   1.0.0.1  PowerShellGet

Si tens una versió antiga del mòdul, has d'actual.litzar el mòdul amb la versió que hi ha a la Galeria de Powersehll: PowerShellGet.

Si intentem actualitzar el mòdul amb Update-Module no ens deixa perquè no està instal.lat amb Install-Module.

> Update-Module -Name PowerShellGet
Update-Module : Module 'PowerShellGet' was not installed by using Install-Module, so it cannot be updated.
At line:1 char:1
+ Update-Module -Name PowerShellGet
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : InvalidOperation: (PowerShellGet:String) [Write-Error], WriteErrorException
  + FullyQualifiedErrorId : ModuleNotInstalledUsingInstallModuleCmdlet,Update-Module

Instal.lem l'última versió amb Install-Module i el parametre -Force:

> Install-Module -Name PowerShellGet -Force

Però ara tenim dos!!!

> Get-Module -ListAvailable PowerShellGet


  Directory: C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules


ModuleType Version  Name                ExportedCommands
---------- -------  ----                ----------------
Script   2.2.5   PowerShellGet            {Find-Command, Find-DSCResource, Find-Module, Fi...
Script   1.0.0.1  PowerShellGet            {Install-Module, Find-Module, Save-Module, Updat...

El que hem de fer és eliminar la versió antiga manualment!.

Els mòduls PowerShellGet estan instal.lats a la carpeta C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet:

> Get-ChildItem "C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet"


  Directory: C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet


Mode         LastWriteTime     Length Name
----         -------------     ------ ----
d-----    19/04/2024   21:34        1.0.0.1
d-----    05/05/2024   11:04        2.2.5

Elimar el mòdul àntic que ve preinstal.lat:

> Remove-Item -Force -Recurse "C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet\1.0.0.1"

Executa el mètode Get-Module de nou per veure si la versió antiga ha desaparegut.

Activitat

Fes el mateix amb el mòdule PackageManagement

https://gist.github.com/adojos/4c9aa1b81f09141f89f37abbdde49e62

Microsoft.PowerShell.PSResourceGet

El mòdulo Microsoft.PowerShell.PSResourceGet s'inclou amb PowerShell 7.4 i versions posteriores, i és l'administrador de paquests que hauries de fer servir enlloc de PowerShellGet.

Microsoft.PowerShell.PSResourceGet es el nuevo administrador de paquetes preferido para PowerShell y se puede instalar en versiones anteriores de PowerShell.

Use el Install-Module cmdlet o Install-PSResource para instalar módulos desde el Galería de PowerShell.

TODO [about_Modules]https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_modules?view=powershell-7.4

Crear un mòdul

TODO Debugging Powershell Modules in VS Code

Install-Module només instal.la paquets Nuget (*.nupkg) que troba en la teva llista de repositoris PowerShell.

A continuació registrarem una carpeta local com un PSRepository i crearem un paquet amb Publish-Module de tal manera que Install-Module trobará el paqut i l'instal.larà.

Recorda de modificar <user> amb el nom de la teva carpeta.

These steps will register your local folder as a PSRepository and Package your PowerShell module so that Install-Module will find the package and install it. Be sure to replace with your actual username directory.

Install-Module only installs NuGet package (*.nupkg) files that it finds in your list of PowerShell repositories. You need to use Publish-Module in order to generate the NuGet package. Here are some cheat sheet learnings and steps needed:

These steps will register your local folder as a PSRepository and Package your PowerShell module so that Install-Module will find the package and install it. Be sure to replace with your actual username directory.

Learnings:

 • Import-Module is session based.

 • Install-Module makes it available to every session, but it only installs NuGet package files.

 • You can install for everyone on the server or just for you Scope AllUsers this will install the module's files for everyone to "C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules<version>*" Scope CurrentUser (default) this will install the module's files just for you to "C:\Users<username>\Documents\WindowsPowerShell\Modules<version>*"

 • Publish-Module will help you create a NuGet package file (You may be asking yourself: why didn't they call it Package-Module? It’s because Package isn't an approved verb! Publish is).

 • $env:PSModulePath will give you the search order where Install-Module will look for NuGet packages.

 • -PSRepository allows you to manage list of PSRepositories (default is just the PSGallery).

TODO Creating PowerShell Moduel

Crea un compte a Powershell Gallery.

T'has de registrar i obtenir una clau.

Recursos