Introducció

La base de dades Scott es va instal.lar en l'activitat Postgres.

Diagrama

classDiagram
direction LR

class EMP {
 # EMPNO
 ENAME
 JOB
 MGR
 HIREDATE
 SAL
 COMM
}

EMP ..> DEPT : DEPTNO

class CUSTOMER {
 # CUSTID
 NAME
 ADDRESS 
 CITY
 STATE
 ZIP
 AREA
 PHONE
}

CUSTOMER ..> EMP : REPID

class DEPT {
 # DEPTNO
 DNAME
 LOC
}

class ORD {
 # ORDID
 ORDERDATE
 COMMPLAN
 SHIPDATE
 TOTAL
}

ORD ..> CUSTOMER : CUSTID

class PRODUCT {
 # PRODID
 DESCRIP
}

class ITEM {
 # ITEMID
 ACTUALPRICE
 QTY
 ITEMTOT
}

ITEM --> ORD: # ORDID
ITEM ..> PRODUCT: PRODID

class PRICE {
 # STARTDATE
 STDPRICE
 MINPRICE
 ENDATE
}

PRICE --> PRODUCT : # PRODID

Restricció i classificació de les dades

1.- Fes una consulta per visualitzar el nom i el salari dels empleats que guanyen més de 2850$.

SELECT ename, sal
FROM emp
WHERE sal > 2850;

2.- Fes una consulta per visualitzar el nom del empleat i el codi del departament per l'empleat amb codi 7566.

SELECT ename, deptno
FROM emp
WHERE empno = 7566;

3.- Modifica la consulta (1) per visualitzar el nom i el salari de tots els empleats que tinguin un salari entre 1500$ i 2850$.

SELECT ename, sal
FROM emp
WHERE sal BETWEEN 1500 AND 2850;

4.- Mostra el nom del empleat, ofici i data d'alta, dels empleats contractats entre el 20 de febrer del 1981 i el 1 de maig del 1981. Ordena la consulta en ordre ascendent per data d'alta.

SELECT ename, job, hiredate
FROM emp
WHERE hiredate BETWEEN '20/FEB/81' AND '01/MAY/81'
ORDER BY hiredate;

5. Mostra el cognom i número de departament de tots els empleats dels departaments 10 i 30. Ordena'ls de forma descendent per cognom.

SELECT ename, deptno
FROM emp
WHERE deptno IN (10,30)
ORDER BY ename DESC;

6. Modifica la consulta (3) per treure un llistat del cognom i salari dels empleats que guanyen més de 1500$ dels departaments 10 o 30. Etiqueta les columnes "Employee" i "Monthly Salary", respectivament.

SELECT ename "Employee", sal "Monthly Salary"
FROM emp
WHERE sal > 1500 AND deptno IN (10, 30)

7.- Mostra el nom i la data d'alta de cada empleat contractat durant l'any 1982.

SELECT ename, hiredate
FROM emp
WHERE extract(YEAR FROM hiredate) = 1982;

8.- Mostra el nom i l'ofici de tots els empleats que no tenen un cap assignat.

SELECT ename, job
FROM emp
WHERE mgr IS NULL;

9.- Mostra el nom, salari i comissió de tots els empleats que guanyen comissions. Ordeneu per salari i comissió en ordre descendent.

SELECT ename, sal , comm
FROM emp
WHERE comm IS NOT NULL
ORDER BY sal DESC, comm DESC;

10.- Mostra els noms de tots els empleats que tinguin una A en la tercera lletra del seu nom.

SELECT ename
FROM emp
WHERE ename LIKE '__A%';

11.- Mostra el nom de tots els empleats que tinguin dos L en el seu nom i que siguin del departament 30 o que el seu cap sigui el 7782.

SELECT ename
FROM emp
WHERE ename LIKE '%L%L%' AND (deptno = 30 OR mgr = 7782);

12.- Mostra el nom, ofici i salari de tots els empleats que tinguin com ofici Clerk o Analyst i el seu salari no sigui igual a 1000, 3000 o 5000 dòlars.

SELECT ename, job, sal
FROM emp
WHERE job IN ('CLERK', 'ANALYST') AND sal NOT IN (1000, 3000, 5000);

13.- Modifica la consulta (6) per mostrar el nom, salari i comissió de tots els empleats que tinguin una comissió superior al seu salari incrementat un 10%.

SELECT ename "Employee", sal "Monthly Salary", comm
FROM emp
WHERE comm > sal * 1.1

Visualització de dades a partir de varies taules

1.- Fes una consulta per mostrar el nom, número de departament i nom de departament de tots els empleats.

SELECT e.ename, e.deptno, d.dname
FROM emp e natural join dept d

2.- Mostra els oficis diferents que hi ha al departament 30.

SELECT distinct e.job, d.loc
FROM emp e, dept d
WHERE e.deptno = d.deptno AND d.deptno=30;

3.- Fes una consulta per mostrar el nom de l'empleat, nom del departament i localitat de tots els empleats que tenen comissió.

SELECT e.ename, d.dname, d.loc
FROM emp e NATURAL JOIN dept d
WHERE e.comm IS NOT NULL;

4.- Mostra el nom de l'empleat i nom del departament de tots els empleats que tenen una A en el seu nom..

SELECT e.ename, d.dname
FROM emp e NATURAL JOIN dept d
WHERE e.ename LIKE '%A%';

5.- Fes una consulta per mostrar el nom, ofici, número del departament i nom del departament de tots els empleats que treballen a DALLAS.

SELECT e.ename, e.job, e.deptno, d.dname
FROM emp e NATURAL JOIN dept d
WHERE upper(d.loc) = 'DALLAS';

6.- Mostra el nom de l'empleat i el número de l'empleat juntament amb el nom dels seus caps i el número del seu cap. Etiqueta les columnes com Employee, Emp#, Manager i Mgr#, respectivament.

SELECT e.ename "Employee", e.empno "Emp#", j.ename "Manager", j.empno "Mgr#"
FROM emp e JOIN emp j on e.mgr = j.empno;

7.- Modifica la consulta (6) perquè també inclogui a King (que no té cap).

SELECT e.ename "Employee", e.empno "Emp#", j.ename "Manager", j.empno "Mgr#"
FROM emp e LEFT JOIN emp j on e.mgr = j.empno

8.- Fes una consulta que mostri el nom de l'empleat, número del departament juntament amb el nom dels seus companys de departament. Poseu etiquetes apropiades.

SELECT e.deptno DEPARTAMENT, e.ename EMPLOYEE, c.ename COLLEAGUE
FROM emp e JOIN emp c USING(deptno)
WHERE e.empno <> c.empno;

9.- Mostra l'estructura de la taula SALGRADE. Crea una consulta que mostri el nom, ofici, nom del departament, salari i grau de tots els empleats.

SELECT e.ename, e.job, d.dname, e.sal, s.grade
FROM emp e join dept d using(deptno), salgrade s
WHERE e.sal BETWEEN s.losal AND s.hisal

10.- Fes una consulta per mostrar el nom i data de contractació de qualsevol empleat contractat després de Blake.

SELECT e.ename, e.hiredate
FROM emp e, emp b
WHERE b.ename = 'BLAKE' AND e.hiredate > b.hiredate;

11.- Mostra tots els noms dels empleats i les dates de contractació juntament amb el nom dels seus caps i dates de contractació de tots els empleats contractats abans que els seus caps. Etiqueta les columnes com Employee, Emp Hiredate, Manager i Mgr Hiredate respectivament.

SELECT e.ename "Employee", e.hiredate "Emp Hiredate", j.ename "Manager", j.hiredate "Mgr Hiredate"
FROM emp e, emp j
WHERE e.mgr = j.empno AND e.hiredate < j.hiredate;

12.- Fes una consulta que mostri els noms dels empleats i el salari mitjançant asteriscs. Cada asterisc significa un centenar de dòlars. Ordena les dades en ordre descendent per salari. Mostra el resultat en una sola columna, amb l'etiqueta EMPLOYEE_AND_THEIR_SALARIES.

SELECT rpad(ename,10,' ') || lpad(' ',(sal/100) + 1,'*') EMPLOYEE_AND_THEIR_SALARIS
FROM emp
ORDER BY sal DESC;

Dades agregades. Funcions de grup

Google Docs